loading   Laddar sida...

Välkommen till en heldagsutbildning om K3 med fokus på tillämpningsfrågor och skatt

Ett kompletterande regelverk från BFN måste tillämpas för räkenskapsår som inleds efter 31 december 2013, om inte IFRS tillämpas. K3 är huvudregelverket, och K2 är ett förenklingsregelverk som är tillåtet för mindre företag att använda på frivillig basis.
 
I samband med övergången till K3 har ett stort antal såväl praktiska som tillämpningsfrågor dykt upp. Dessutom är det viktigt att de skattemässiga aspekterna tidigt identifieras, både vid övergången till K3 och vid den fortsatta tillämpningen av K3.
 
Många av våra kunder har efterfrågat en fördjupning av de seminarier vi tidigare har erbjudit. På denna heldagsutbildning har vi möjlighet att gå in djupare på olika områden.
 
Innehåll: 
 
Väsentliga skillnader i K3 jämfört med nuvarande svensk redovisning, med fokus på praktiska frågor och tillämpningsfrågor, till exempel:
 • Goodwill
 • Ingångsbalansräkning
 • Kapitalförsäkring
 • Komponentavskrivning 
 
Skattemässiga aspekter att beakta vid såväl övergången till K3 som vid den fortsatta tillämpningen av K3 inom olika områden, till exempel:
 • Beskrivning av vad som gäller för byte av redovisningsprincip
 • Finansiella instrument
 • Immateriella tillgångar
 • Koncernbidrag
 • Materiella anläggningstillgångar
 • Pensioner
 • Praktiska aspekter från ett skatteperspektiv
 • Påverkan på uppskjuten skatt
 • Varulager 
 
Föreläsare: 
 • Redovisnings- och skatteexperter från EY.


Datum:
Måndag 17 mars 2014
Torsdag 3 april 2014
Tisdag 13 maj 2014

Tid: kl. 09.00–16.00 inkl lunch

Plats: EY, Jakobsbergsgatan 24, Stockholm

Avgift: 5 000 kronor exklusive moms. I avgiften ingår kaffe, lunch och kursdokumentation.

För mer information kontakta Diamantine Abrahamsson via e-post eller tfn 08-520 591 70.

Anmälan är bindande. Eventuell avanmälan görs senast en vecka innan utbildningsdag.

Varmt välkommen!

Ernst & Young AB är ett svenskt privat aktiebolag som utför revision och med revision förenliga konsulttjänster. Ernst & Young AB ingår som medlemsföretag i Ernst & Young Global Ltd., (EYG). EYG är ett brittiskt privat bolag vilket utgör ledningsorgan för den globala Ernst & Young organisationen men som inte erbjuder tjänster till kunder. Var och en av EYG och dess medlemsföretag är enskilda juridiska enheter och står ej ansvar för annat i organisationen ingående företags agerande eller eventuella försummelser.