loading   Laddar sida...

Anmälan för utställare

 
Registreringen är stängd.
 • Riktlinjer Grunduppgifter Monterbokning Nationella program Summering

 • Anmälan för gymnasieskolor öppnar 23 mars 2018 kl. 09:00
   
 • Riktlinjer för medverkande utställare på Gymnasiedagarna
  Uppdaterad 2017-02-07
  Reviderad med text i nytt avtal 2018-02-22


  Läs igenom nedan inför din anmälan.

  Riktlinjer för medverkande utställare på Gymnasiedagarna – regionens mötesplats för att förbereda elevers gymnasieval

  Gymnasiedagarna är en årligt återkommande mässa för elever som står inför sitt gymnasieval. Här ges de möjlighet att möta såväl regionens skolor som skolor med riksintag. På plats finns också studie- och yrkesvägledare och företrädare för arbetslivet, allt för att hjälpa ungdomarna att göra välgrundade studie- och yrkesval.

  Som utgångspunkt för denna policy ligger befintliga samverkansavtal om gymnasieskola och gymnasiesärskola inom Göteborgsregionen samt etiska regler för gymnasieantagning, se utdrag nedan.
  För ytterligare information, läs gärna överenskommelsen mellan SKL och fristående skolor rörande marknadsföring av gymnasieutbildning, kapitel 3:

  http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/handbok-for-gymnasieantagning-2017-2018.html
   

  Information om utbildningar 
  Kommunerna har ett gemensamt ansvar för information till elever och föräldrar samt övriga berörda om de utbildningar som avses i avtalet. Denna information ges såväl kommunalt, regionalt som nationellt via tryckta och digitalt baserade medier, utbildningsmässan ”Gymnasiedagarna”, Öppna hus samt Gymnasieantagningens och GR Utbildnings webbsidor. Informationen ska vara allsidig, saklig och korrekt.


  Vägledning 
  Vägledningen, som har sin utgångspunkt i en stödprocess till individen, ska vara neutral och oberoende av olika valalternativ och huvudman.

  Marknadsföring
  Marknadsföring är ett led i en utbildningsanordnares erbjudande. Enligt marknadsföringslagen ska all marknadsföring utformas enligt god marknadsföringssed. I de fall marknadsföringen mot unga utgörs av reklam ska detta vara möjligt att identifiera. Reklamen ska vara vederhäftig, sann och utformas med socialt ansvar. Vilseledande reklam får inte förekomma och jämförande reklam får endast ske på det sätt som regleras i marknadsföringslagen. 

  (Ur Samverkansavtal för gymnasieskolan inom GR 2014/2015-2018/2019)

  Information om utbildningar
  Kommunerna har ett gemensamt ansvar för information till elever och föräldrar samt övriga berörda om de utbildningar som ingår i avtalet. Information ges kommunalt, regionalt och nationellt via tryckta och digitalt baserade medier, utbildningsmässan ”Gymnasiedagarna”, Öppna hus samt Gymnasieantagningens och GR Utbildnings webbsidor. Informationen ska vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig. Informationen ska utformas enligt 8 kap. 18 § andra stycket kommunallagen (2017:725). För Gymnasiedagarna finns en regional policy för hur man uppträder som utställare. Se bilaga 4.
  Öppet hus får endast anordnas fram till att ansökningsperioden för elev har avslutats  (inledningen av februari månad). Enstaka besök för enskild elev kan anordnas även efter detta.

  Vägledning
  Vägledningen, som har sin utgångspunkt i en stödprocess till individen, ska vara neutral och oberoende av olika valalternativ och huvudman.

  Marknadsföring
  Marknadsföring är ett led i en utbildningsanordnares erbjudande. Enligt marknadsföringslagen ska all marknadsföring utformas enligt god marknadsföringssed. I de fall marknadsföringen mot unga utgörs av reklam ska detta vara möjligt att identifiera. Reklamen ska vara vederhäftig, sann och utformas med socialt ansvar. Vilseledande reklam får inte förekomma och jämförande reklam får endast ske på det sätt som regleras i marknadsföringslagen. (Ur samverkansavtal för gymnasieskolan 2019/2020 – 2022-2023)


  Vidare i dokumentet följer information inför deltagandet och under genomförandet av Gymnasiedagarna.


  Inför utställares deltagande vid Gymnasiedagarna:

  Anmälningsförfarande
  • placering sker efter inkommen anmälan (datum) och önskemål. Information om anmälan finns på webbplatsen gymnasiedagarna.se,
  • anmälan är bindande och vid avbokning står bokaren för hela priset för monterytan,
  • gruppbokningar är möjligt att göra, men varje deltagande aktör måste sedan inkomma med sina specifika önskemål.

  Målgrupper för informationen under Gymnasiedagarna
  • elever som står inför ett gymnasieval och deras anhöriga.

  Medverkande
  I första hand består mässan av utställare från:
  • gymnasieskolor inom Göteborgsregionens samverkansområde,
  • fristående gymnasieskolor i hela landet med godkänt tillstånd att bedriva verksamhet,
  • gymnasieskolor som erbjuder riksrekryterande utbildningar, särskilda varianter eller liknande utbildningar med godkänt tillstånd att bedriva verksamhet.

  I mån av plats finns även möjlighet för andra intressenter att medverka:
  • myndigheter och statliga verk,
  • övriga gymnasieskolor,
  • aktörer som riktar sig mot unga med koppling till hälsa och välmående (offentliga, ideella organisationer, t.ex. ungdomsmottagning).

  Skola-arbetslivskontakter
  Mässan syftar till att skapa goda förutsättningar för unga i Göteborgsregionen att göra välgrundade studie- och yrkesval. När Göteborgsregionens kommunalförbund arrangerar information/aktiviteter kopplat till arbetsmarknad genom exempelvis seminarier, utställning och prova-på-aktiviteter upprättas en projektplan som tydligt beskriver dess mål och syfte, samt riktlinjer för medverkande aktörer. Ytan för denna aktivitet ska vara markerad så att det tydligt framgår att det är aktivitet utöver själva mässan. Syfte och inriktning stäms av med Utbildningschefsnätverket.

  Under genomförandet av Gymnasiedagarna

  Som utställare, tänk på att:
  1. Samtal och utdelning av material får endast göras i sin egna monter.
  2. Allt material ska ha en mottagare (hållbarhet).
  3. Montern får aldrig lämnas tom utan ska bemannas under hela mässans öppettider.
  4. Utflyttning får absolut inte ske före stängning av mässan.
  5. Tala väl om den egna skolan och dess verksamhet, elever, personal mm utan att tala illa om andra skolor.
  6. Under Gymnasiedagarna behandlar vi andra skolor och deras monterpersonal på samma sätt som du själv vill bli behandlad.
  7. Ljudnivån i montern får inte vara sådan att den stör omkringliggande montrar.
  8. Matlagning och annan osande verksamhet i montrarna noga överväges. Notera särskilt matallergier och utgå från EU:s regelverk gällande allergener.
  9. Pälsdjur får inte vistas på Gymnasiedagarna pga. allergier.
  10. Extraordinära aktiviteter/inredning som skiljer sig mycket från tidigare år stäms av med projektledare för Gymnasiedagarna i god tid innan.
  11.All rökning hänvisas till annan plats än precis utanför entréerna. Vilken image för skolan vill du bidra med?
  12. Utställarnas resp. kontaktperson (den som står på anmälan) inför Gymnasiedagarna är ansvarig för att alla som arbetar i montern får ta del av denna information. Kontaktpersonen är även den som vi kontaktar om man överskrider någon av punkterna.
  13. Ni tagit del av och utgår från Svenska Mässans säkerhetsbestämmelser för det ni avser att göra i er monter.

   

  /Utbildningschefsnätverket 3 mars 2017

 • Jag har tagit del av riktlinjerna * *

 • Ska du göra gruppbokning för kommun/koncern eller enskild bokning för en skola? *
Göteborgsregionens Kommunalförbund, GR | Anders Persongatan 8, Göteborg 
Tel: 031- 335 50 00 | 
Hemsida:
www.grkom.se