Paneldeltagare

Anders Rimne, Boverket
 

Anders är civilingenjör och jobbar på Boverket som projektledare och sakkunnig inom vattenfrågor. På Boverket har Anders varit projektledare för flera regeringsuppdrag om hälsa och säkerhet, översvämningsrisker och risker för ras, skred och erosion. Anders representerar Boverket i den nationella delegationen för ras- och skredfrågor och myndighetsnätverket stranderosion. Anders deltog som expert i den senaste klimatanpassningsutredningen - ”Vem har ansvaret?” Anders har också erfarenhet från länsstyrelsen och som konsult inom mark- och vattenfrågor.

 

Caroline Hallin, Lunds universitet


Caroline är kustingenjör och arbetar som forskare och lärare vid Delfts Tekniska Universitet och Lunds Tekniska Högskola. Caroline är specialiserad inom modellering av sedimenttransportprocesser och klimatanpassning av sandkuster.
 

Staffan Moberg, Svensk Försäkring


Staffan är jurist och har jobbat i 28 år på Svensk Försäkring – branschorganisationen för försäkringsbolagen. Han är huvudsakligen inriktad på skadeförsäkring som inrymmer ett stort spektrum av frågor. Staffan medverkade i Klimat- och sårbarhetsutredningen för 15 år sedan vilket ledde honom in på behovet av klimatanpassning. Därefter har han även medverkat i Klimatanpassningsutredningen 2017. Staffan är ledamot av SMHI:s Insynsråd samt Elsäkerhetsverkets Insynsråd.
 

Johannes Hagström, Trelleborgs kommun


Johannes Hagström har en bakgrund som forskare inom marinbiologi vid Lunds universitet jobbar. Sedan 2018 arbetar Johannes som hållbarhetsstrateg på Kommunledningsförvaltningen i Trelleborg. Arbetsuppgifterna handlar nästan uteslutande om kommunens anpassning till stigande havsvattennivåer. I det ingår även omvärldsbevakning, delta i nätverk, rådgivande till kollegor som bedriver stadsutvecklingsprojekt och dialoger med kommuninvånare. Johannes ansvarar också för de utredningar som krävs för tillståndsansökan för åtgärder mot översvämning och erosion.
 

Ulrika Westholm, Länsstyrelsen Skåne


Ulrika är handläggare inom riskhantering på Länsstyrelsen i Skåne och har tidigare erfarenhet som energi- och klimatstrateg och utredare. Hon deltar nu i arbetet med att ta fram riskhanteringsplaner och MKB för områden i Skåne med betydande översvämningsrisk. Ulrika har en Ms i tillämpad klimatstrategi och skrev en uppsats 2018 om förorenade områdens sårbarhet för naturolyckor längs Arbogaån. Vattendragens betydelse ökar i ett förändrat klimat för både vattenförsörjning och avvattning, med ibland konflikterande intressen.
 

Anna Wedin, KTH


Anna är doktorand på avdelningen för filosofi på KTH och inom projektet Sea-rims. Med en tvärvetenskaplig bakgrund med bland annat en master i Hållbar miljöteknik och infrastruktur undersöker hon olika etiska aspekter av anpassning till stigande havsnivåer och har inom projektet tagit fram ett verktyg för att lyfta etiska värden i långsiktig anpassning till stigande havsnivåer.
 

Gunnel Göransson, SGI


Gunnel bedriver tvärvetenskaplig forskning och utveckling vid SGI inom områdena naturolyckor, miljö och klimatanpassning och som ligger i gränslandet mot samhällsvetenskap och humaniora. FoU-projekten genomförs nästan uteslutande i samarbete med andra, såsom universitet, nationella myndigheter, kommuner och länsstyrelser. Utöver FoU arbetar hon inom olika regeringsuppdrag, med remissärenden och som rådgivare. Gunnel var också involverad i SGI:s arbete med att ta fram underlag till Regeringens Klimat- och Sårbarhetsutredning år 2007.